Saturday, October 17, 2009

Penilaian Laporan Kajian Tindakan (Untuk Tujuan Pendidikan Sahaja)

1. Tajuk

Tajuk memainkan peranan penting dalam menghasilkan satu kajian tindakan. Tajuk yang dicadangkan harusah berkaitan dengan aspek-aspek yang boleh diselidiki serta diambil tindakan pada akhirnya. Disamping itu, tajuk bagi sesebuah kajian tindakan adalah lebih baik disertakan dengan kaedah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ingin dikaji. Tajuk juga haruslah jelas dan tidak terlalu panjang iaitu kurang daripada 15 patah perkataan.
Berdasarkan kajian tindakan yang dikaji oleh penulis, penulis mendapati tajuk bagi kajian tindakan ini mudah difahami dan ringkas tetapi terlalu umum iaitu “Meningkatkan Kemahiran Membaca Huruf Hijaiyyah Berbaris Atas Menggunakan Kompang / Tamborin” Pembaca tahu apa yang ingin dikaji, walaubagaimanapun tajuk ini umum kerana tidak dinyatakan sarasan kajian. Pembaca akan tertanya-tanya siapakah yang akan dikaji. Ini menjadikan tajuk kajian kurang jelas serta menimbulkan keraguan kepada pembaca tentang siapakah yang ingin dikaji sama ada kanak-kanak, remaja atau dewasa.
Selain itu, tajuk kajian ini menyatakan kaedah penyelesaian yang ingin digunakan iaitu dengan menggunakan kompang/tamborin untuk meningkatkan kemahiran membaca huruf hijaiyyah berbaris atas. Dari segi jumlah patah perkataan yang digunakan adalah bersesuaian iaitu sebanyak 10 patah perkataan. Secara keseluruhannya, penulis berpendapat tajuk kajian tindakan ini adalah kurang memfokuskan kepada sasaran kajian secara spesifik dan kurang bersesuian untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang kajian tindakan yang ingin dilaksanakan.
Dalam kajian tindakan ini juga disertakan nama pengkaji iaitu Mohd Mahyuddin Mohd Yusof. Ini adalah baik bagi sesebuah kajian tindakan kerana ia dijalankan secara kolaboratif. Kaedah kolaboratif perlu bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian kerana pengkaji akan berusaha untuk mencapai tujuan kajian.2. Abstrak

Daripada kajian tindakan yang dikaji, penulis mendapati bahagian abstraknya menyatakan masalah yang ingin dikaji iaitu guru Pendidikan Islam mempunyai masalah dalam menyampaikan atau mengajar murid membaca huruf hijaiyyah berbaris atas.
Dari segi populasi dan sampel kajian pula, ia jelas dinyatakan dalam
bahagian abstrak. Di mana populasi kajian ialah pelajar-pelajar Pendidikan Khas dan hanya empat orang murid terbaik daripada 11 orang murid Pendidikan Khas, walaubagaimanapun pengkaji tidak menyatakan sekolah murid Pendidikan Khas tersebut dalam bahagian abstrak.
Bahagian abstrak juga jelas menunjukkan jenis instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu dengan menganalisa berpandukan sesi pengajaran & pembelajaran sejak tahun 2005 serta temubual dengan ibu bapa dan murid.
Kaedah menjalankan kajian ini juga didapati pengkaji menyatakan kaedah yang digunakan dalam membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca huruf-huruf hijaiyyah berbaris atas iaitu dengan menggunakan kompang/tamborin.
Oleh itu, penulis berpendapat bahagian abstrak kajian tindakan ini adalah jelas menunjukkan setiap aspek-aspek penting yang dikaji dalam kajian tersebut. Walaupun sasaran kajian kurang jelas, setelah membaca keseluruhan abstrak, pembaca dapat mengenal pasti sasaran kajian yang ingin dilaksanakan iaitu murid Pendidikan Khas Bermasalah pembelajaran Sekolah Kebangsaan Dato’ Yahya Subban, 36600 Chenderong, Balai Perak Darul Ridzuan.


3. Pengenalan

Kajian Tindakan ini tidak mempunyai pengenalan dan ianya dimulakan dengan penghargaan sahaja. Bagi pendapat penulis, laporan kajian tindakan yang baik perlulah mempunyai pengenalan sebelum memulakan sub-sub topik yang lain.
Penulis berpendapat, dalam pengenalan sesebuah kajian tindakan seharusnya mengemukakan beberapa dapatan kajian lepas tentang masalah yang hampir serupa dengan masalah yang ingin dikaji. Ini perlu supaya apabila pembaca membaca laporan kajian tindakan tersebut, pembaca dapat melihat kajian berkenaan dalam perpsektif yang lebih luas dan dapat gambaran awal secara menyeluruh tentang perkara yang dikaji oleh pengkaji.
Sebaliknya pengkaji terus memberi pendapatnya sendiri berdasarkan pemerhatian yang dilakukan melalui sup topik 1.0 Refleksi Pengajaran & Pembelajaran Yang Lalu dan di bahagian 2.0 Isu Keperihatinan/Fokus Kajian. Dalam bahagian 1.0 ini, pengkaji mengutarakan faktor-faktor yang menyebabkan murid Pendidikan Khas tidak pandai membaca tulisan jawi manakala di bahagian 2.0 pengkaji hanya mengutarakan pendapatnya sahaja.


4. Metologi Kajian

Bahagian metologi kajian ini menjelaskan beberapa perkara iaitu sampel kajian, instrumen kajian dan prosuder kajian.
Dari segi persampelan, ianya dijelaskan di mana sampel terdiri daripada empat orang murid pendidikan khas. Umur responden tidak dinyatakan tetapi tempoh kajian dilaksanakan dinyatakan iaitu selama dua bulan. Dari segi pembentukan kajian pula, responden dipecahkan kepada empat sampel mengikut masalah pembelajaran yang dialami iaitu Sampel A: Cerebral Palsy (Diolegia), Sampel B: Slow learner (lembam), Sampel C: Attention Deficit Hiperaktif Disorder (ADHD) dan Sampel D: Down Syndrome (Lambat bertutur). Oleh itu, boleh dikatakan bahawa bahagian persampelan dalam metalogi kajian tindakan ini diberikan secara terperinci dan bersesuaian untuk mengkaji masalah kemahiran membaca huruf hijaiyyah berbaris atas yang dialami oleh murid Sekolah Kebangsaan Dato’ Yahya Subban yang datang dari masalah pembelajaran berbeza.
Dari segi instrumen kajian pula, kajian ini ada menjelaskan jenis instrumen yang digunakan oleh pengkaji. Instrumen yang digunakan melalui tiga kaedah iaitu pemerhatian, perbualan dengan ibu bapa serta murid, dan ujian terhadap murid. Melalui instrumen yang digunakan, ianya telah dinyatakan dengan terperinci kerelevanan serta kesesuaian instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat mengenai masalah yang dikaji. Disamping itu, penulis juga turut mencadangkan supaya satu kajian tindakan seterusnya berkaitan masalah yang dihadapi bagi memantabkan lagi hasil kajian yang telah dilakukan itu. Cadangan kajian seterusnya itu ialah “Sistem Ganjaran Meningkatkan Kualiti Disiplin Murid Pendidikan Khas”.
Dari segi reka bentuk kajian serta prosuder pula, kajian tindakan ini penerangan terperinci tentang rekabentuk kajian serta prosuder yang mereka (pengkaji) laksanakan dalam kajian tindakan ini. Dalam prosuder kajian ini, ianya dinyatakan bilangan responden berasaskan jenis masalah pembelajaran yang dihadapi dengan memilih empat orang murid yang memperolehi markah tertinggi dalam ujian sebelum kajian dijalankan. Ianya juga, dinyatakan dalam bentuk jadual melalui keputusan ujian sebelum dan selepas penggunaan kompang/tamborin. Pada pandangan penulis, bahagian prosuder dalam metologi kajian ini adalah lengkap di mana pengkaji menerangkan dengan terperinci langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan kajian tindakan seperti menentukan fokus, pengumpulan maklumat, perancangan tindakan, menjalankan tindakan serta langkah-langkah membuat refleksi/penilaian tentang tindakan yang dilakukan.
Oleh yang demikian, penulis berpendapat penerangan bahagian metalogi dalam laporan kajian ini adalah lengkap. Bahagaian ini sangat penting kerana ianya membantu pembaca untuk memahami tentang cara persampelan kajian dilakukan, teknik pengumpulan data kajian dilakukan serta langkah-langkah kajian dilaksanakan. Hal ini sekaligus dapat membantu meningkatkan kesahan terhadap kajian tindakan yang dijalankan dengan keputusannya diyakini dan boleh dipercayai.5. Keputusan Kajian

Dapatan kajian dalam kajian tindakan ini yang dikaji oleh penulis memberi penerangan yang jelas dan teperinci tentang perkara yang dikaji. Hasil dapatan kajian disusun dalam bentuk jadual mengikut pembahagian tertentu iaitu masalah kurang kemahiran membaca huruf hijayyah berbaris atas disebabkan masalah kecerdasan mental, ianya diakui oleh ibu bapa melalui temubual yang dijalankan semasa kajian dijalankan. Penjadualan semua hasil dapatan kajian memudahkan analisis dibuat.
Selain itu, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid Pendidikan Khas ialah masalah murid sukar memahami konsep, mudah lupa, tumpuan perhatian yang singkat, kurang berminat dan sering mengalami masalah gangguan emosi. Ini terbukti melalui temubual dengan murid berkenaan serta melalui ujian yang dijalankan. Perbandingan dilakukan sebelum dan selepas ujian dijalankan terhadap sampel iaitu murid berkenaan. Selain itu, untuk mengenalpasti masalah utama dengan lebih terperinci kajian diteruskan dengan menguji masalah tersebut kepada murid berasaskan jenis masalah pembelajaran iaitu Cerebral Palsy (Diolegia), Slow learner (lembam), Attention Deficit Hiperaktif Disorder (ADHD) dan Down Syndrome (Lambat bertutur).
Dapatan kajian ini juga menunjukkan objektif kajian tercapai dan berjaya menjawab semua persoalan kajian. Sebagai contoh, objektif amnya ialah untuk membantu meningkatkan murid berkeperluan khas (pendidikan khas) membaca huruf hijaiyyah berbaris atas menggunakan kompang/tamborin dan persoalan kajian yang ingin dijawab ialah apakah penggunaan kompang/tamborin dapat membantu murid pendidikan khas membaca huruf hujaiyyah berbaris atas dengan cepat. Tinjauan daripada dapatan kajian ini jelas menunjukkan masalah utama yang dihadapi oleh murid Pendidikan Khas dapat diatasi dengan menggunakan kaedah tersebut.
Bagi mencapai objektif terakhir pula iaitu meningkatkan semangat berlumba-lumba dalam kalangan murid untuk menghasilkan kualiti pembacaan Al-Quran yang baik, persoalan yang cuba diselidiki ialah bagaimanakah ingin membantu murid Pendidikan Khas untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik. Dari segi dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan kompang/tamborin dapat membantu mengatasi masalah kurangnya kualiti pembacaan Al-Quran dikalangan murid Pendidikan Khas.
Segala dapatan kajian ditunjukkan dengan jelas dalam bentuk jadual serta berjaya menjawab persoalan kajian. Penulis mencadangkan agar pengkaji turut memberi pandangan atau pendapat mereka berkaitan masalah penguasaan murid Pendidikan Khas tentang setiap jenis masalah pembelajaran yang diperolehi daripada ke empat-empat sampel yang digunakan. Ini kerana penerangan konkrit terhadap setiap dapatan kajian yang dikaji akan membantu pembaca memahami dapatan kajian ini dengan lebih baik dan tidak mempersoalkan dapatan yang pengkaji perolehi.


6. Perbincangan

Tiada bahagian perbincangan dibincangkan oleh pengkaji secara terperinci dalam kajian tindakan ini, ianya menyebabkan pembaca sukar memahami secara keseluruhan mengenai kajian tindakan tersebut. Selain itu, kesimpulannya juga hanya membincangkan secara umum sahaja.
Penulis berpendapat, pengkaji perlulah membincangkan dengan jelas permasalahan kajian serta menyusunnya mengikut kronologi yang mudah difahami pembaca. Penulis juga berpendapat, dalam bahagian ini pengkaji seharusnya membincangkan secara keseluruhan mengenai perkara yang dikaji secara terperinci. Walaubagaimanapun, pengkaji ada memberikan saranan agar kajian selanjutnya perlu dilakukan dalam mengatasi masalah yang dikaji iaitu mencadangkan kajian bertajuk“”Sistem Ganjaran Meningkatkan Kualiti Disiplin Murid Pendidikan Khas”.


7. Rujukan

Di bahagian akhir kajian ini, rujukan yang digunakan turut disenaraikan. Sebanyak lapan bahan rujukan telah digunakan oleh pengkaji dan bagi pendapat penulis rujukan dalam kajian ini perlu ditambah lagi agar memperolehi keputusan yang lebih baik.
Hasil pengamatan penulis juga mendapati pengkaji mematuhi cara menulis bahan rujukan di mana bahan rujukan disusun mengikut abjad, walaubagaimanapun baris kedua bagi setiap bahan rujukan tidak dipatuhi dengan menganjakkan ke dalam sedikit berbanding baris pertama dengan kedua.
Dari segi bahan rujukan yang digunakan pula, penulis mendapati semua bahan rujukan yang disenaraikan oleh pengkaji kajian tindakan ini ada digunakan dalam kandungan kajian tindakan tersebut. Oleh itu, penulis berpendapat pengkaji telah mematuhi teknik penulisan kajian dan menyenaraikan semua bahan rujukan yang diguna pakai ketika membuat kajian tindakan ini.

No comments:

Post a Comment